Archives

Tháng Tư 2017

Giới thiệu WCF trong Visual Studio 2017?

Như phần bên trên đã trình bày, .NET 2.0 giúp đỡ hàng loạt cách thức liên lạc giữa các đưa vào khác biệt nhằm vào các mục đích khác biệt. Mở Visual Studio 2008, chọn Create New Project, trong phần…

Read more